PEJSAŽI PREKMURJA

Leta 2021 sem se lotila projekta v katerem sem želela usvariti “zvočni oddtis” krajine v kateri sem rojena. Postavila sem si vprašanje, kako zveni moje Prekmurje?
Skozi dvoletno ustvarjanje so se rodili Pejsaži Prekmurja, ki združujejo raznolike zvočnosti narave, narečno poezijo in prozo tamkajšnjih literarnih ustvarjalcev ter moja notranja doživljanja krajine, v kateri sem odraščala.
Skladbe so tako nastajale v prepletu inspiracij iz različnih plasti in kotov, z namenom, da sama v sebi raziščem ter poglobim lasten odnos do krajev, katere sem zapustila.
Projekt je hkrati “arhivski” zapis zvočnosti krajine, ki se iz dneva v dan spreminja, posledično nekatere zvoke izgublja, nekatere pa postavlja čisto na novo.
Ob tem razmišljanju se sprašujem: “Bodo zvoki Pejsažev Prekmurja čez 100let še prepoznavni?”
PEJSAŽI PERKMURJA
Vsaka krajina ima svoj značaj in svoj zven.
Tako pokrajina, kot tudi njeni prebivalci, so v Prekmurju preko zgodovinske odcepljenosti izoblikovali ter ohranili svojo značilno identiteto. Pejsaži Prekmurja upodabljajo zvočnost regije v kateri je avtorica odraščala. Pri tem skrbno in z občutkom odstirajo mnogotere plasti in značilnosti panonskega podeželja, ki nam pripoveduje v majhnih, skorajda neopaznih zgodbah. V odzven regionalnim pokrajinskim značilnostim, tamkajšnji prebivalci svoje navdihe beležijo v izrazitem jezikovnem narečju. Ta se je skozi zgodovino ohranil tudi v literaturi.
Pejsaži Prekmurja nas nagovarjajo večplastno. Besedila prekmurskih avtorjev (D. Šarotar, F. Lainšček, M. Vincetič, M. Kranjec, J. Novak, idr.) se melodično prelivajo v glasbo, ki je nastala po navdihu zvočnih posnetkov narave in umetniškega izraza avtorice.
Da jim lahko zares prisluhnemo, od nas zahtevajo umirjeno telo in um. Nastane tišina, ki je potrebna v umetnosti, da se besede povežejo in se rodi pesem. Je prostor iz katerega se rodi glasba in priložnost za poslušalca, da se prepusti vabilu v slušni svet nevidnega valovanja Pejsažov Prekmurja.

EN

In 2021, I started a project in which I wanted to create a “sound-print” of the landscape in which I was born. I asked myself, what does my Prekmurje sound like? Over the two-year creative process, the Pejsaži of Prekmurje was born, combining the diverse sounds of nature, the dialect poetry and prose of local literary creators, and my own inner experiences of the landscape I grew up in. The compositions were created in a combination of inspirations from different layers and angles, with the intention to explore and deepen my own relationship to the places I left behind. The project is at the same time an “archival” record of the soundscape, which changes from day to day, consequently losing some sounds and rebuilding others.

Thinking about this, I wonder: ‘Will the sounds of the Pejsažev of Prekmurje still be recognisable 100 years from now?’

PEJSAŽI PREKMURJA (THE LANDSCAPES OF PERKMURJE)

Every landscape has its own character and its own sound.

In Prekmurje, both the landscape and its inhabitants have shaped and preserved their distinctive identity through historical isolation. The poems of Prekmurje represent the sonority of the region in which the author grew up. In doing so, they carefully and sensitively reveal the many layers and characteristics of the Pannonian countryside, which is told in small, almost imperceptible stories. In response to the regional landscape, the local inhabitants record their inspirations in a distinct linguistic dialect. This has also been preserved in literature throughout history.

The poetry of Prekmurje appeals to us in many ways. Texts by Prekmurje authors (D. Šarotar, F. Lainšček, M. Vincetič, M. Kranjec, J. Novak, etc.) are melodiously blended into music inspired by sound recordings of nature and the artistic expression of the author.

To really listen to them, they require a calm body and mind. The result is the silence that is necessary in art for words to connect and a poem to be born. It is a space from which music is born and an opportunity for the listener to be invited into the auditory world of the invisible waves of the Pejsaž of Prekmurje.

Izdaja/Released: 24.04.2023             Založba/Label: Modra Safira            Naročilo/Purchase: alja.petric@gmail.com

Zvočna instalacija:
29. november do 04. december, Mikk, Murska Sobota
07. do 10. december, Vodnikova domačija, Ljubljana
Koncertna izvedba:
Sobota 04. decembra ob 20.uri, Mikk, Murska Sobota
Četrtek 09. decembra ob 20.uri, Vodnikova domačija, Ljubljana
Projekt sta sofinancriala Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Murska Sobota.
Mikk Murska Sobota
      
    

Vodnikova domačija